عکسها و تصاویری از نقاط دیدنی و تفریحی و مناطر طبیعی و فرهنگی بخش شیرگاه-2راه روستایی  
راه روستایی، بخشی از جاده بین روستاهای لفور شیرگاه
عکاس: نامعلوم
خرابی قسمتی از جاده مشخص است؛ با احتیاط برانید