دیدن دوستان دوران مدرسه كمترین فایده نماز جمعه شهرماست. برای من كه هر چند هفته یك بار به شهرمون می آم، جویای احوال دوستان شدن، خیلی لذت بخش است.

خدایا نعمت نماز جمعه را - كه بی شك شكر بر آن واجب است- از شهر ما نگیر!

امروز منتظر دوستان در نماز جمعه هستم!